Tips & Tricks

Aanbesteden

Als u bepaalde werkzaamheden wilt uitbesteden, vraag dan altijd meerdere offerte’s aan en vraag deze duidelijk te specificeren. Zo kunt u de diverse offerte’s met elkaar vergelijken. Mocht u bepaalde zaken missen in de ‘open begrotingen’, vraag dan altijd om aanvulling of om een verklaring dat een en ander in de aanneemsom is inbegrepen. Leg dit zwart op wit vast.

Een bijkomend voordeel van zo’n open begroting is dat u later, tijdens de uitvoering, eventueel meer- of minderwerk kunt controleren. Verrekening dient namelijk altijd te gebeuren volgens de overeengekomen prijzen. Daarbij dienen de staartkosten – welke in de oorspronkelijke begroting zijn opgevoerd – ook over het meer- of minderwerk te worden berekend.

Vraag bij een eventueel meerwerk altijd vooraf een prijs op aan de aannemer en spreek af dat hij dit pas mag uitvoeren ná uw akkoord.

Contracten

Leg een overeenkomst met een aannemer, schilder of loodgieter altijd vast in een contract. Er zijn diverse standaardcontracten op het internet te vinden, bijvoorbeeld een BouwGarant contract. In het contract dient tenminste vastgelegd te zijn wie de opdrachtgever en wie de opdrachtnemer is, wat de werkzaamheden precies betreffen, wat de vergoeding daarvoor is en wat de planning voor de werkzaamheden is. De werkzaamheden dienen gespecificeerd te worden door tekeningen en/of een technische omschrijving danwel een bestek.

Laat u in ieder geval nooit verleiden tot mondelinge afspraken en zeker niet tot een afspraak waarbij de aannemer de werkzaamheden op urenbasis verricht.

Isoleren

Als u wilt isoleren bedenk dan dat het aan de binnenzijde isoleren van een koud vlak (gevel of dakvlak) het gevaar van inwendige condensatie met zich meebrengt. Immers, aan de binnenzijde van – bijvoorbeeld – een geïsoleerd dakvlak is het koud. Daar gaat de waterdamp, welke door de isolatie kan dringen, condenseren, met schimmelvorming en mogelijk houtrot tot gevolg. Om dit te voorkomen dient aan de binnenzijde van de isolatiedeken of – plaat een dampremmende folie aangebracht te worden. Deze wordt in de regel tussen de isolatie en de binnenafwerking aangebracht.

Bij het aan de binnenzijde isoleren van massieve gevels van tussenwoningen dient de isolatie een meter omgezet te worden langs de bouwmuren. Zo voorkomt u dat de bouwmuren door het directe contact met de buitenlucht te koud worden en alsnog condensatieproblemen geven.